מעמד סיום נ"א סדרי ש"ס בבלי
שנלמדו ע"י בני הישיבה
לע"נ מרן ראש הישיבה הגאון הגדול
רבי נתן צבי ב"ר אליהו מאיר פינקל זצללה"ה

במעמד רבן של כל בני הגולה שר התורה
מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א
מרן ראש ישיבת עטרת ישראל
הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
ראשי ורבני הישיבה שליט"א

שידור חוזר